Privacyverklaring

De Trekzakvereniging West-Friesland is een rechtspersoon en als vereniging ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer KVK 37120600. Onze doelstellingen en bezigheden staan op de website: www.trekzakver-westfriesland.nl Je kunt ons bereiken via: diatoblik@live.nl

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

De Trekzakvereniging West-Friesland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

– verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijze en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Trekzakvereniging West-Friesland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– voor de leden- en financiële administratie;

– om te kunnen deelnemen aan lessen, workshops en evenementen welke worden georganiseerd door ons;

– voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, telefoonnummer en emailadres

Beeldmateriaal

De Trekzakvereniging West-Friesland kan beeldmateriaal vervaardigen van lessen, evenementen, ter promotie van de vereniging en verslaglegging. Dit materiaal kan worden gepubliceerd op de website of andere media. Het kan voorkomen dat hier herkenbare personen op zichtbaar zijn. U kunt altijd bezwaar maken tegen publicatie van dergelijk materiaal. De Trekzakvereniging West-Friesland zal dit materiaal dan verwijderen.

Bewaartermijn

Zolang je lid bent van onze vereniging bewaren wij jouw NAW, e-mailadres en telefoonnummer. Contactgegevens van oud-leden bewaren wij maximaal 3 jaar. Contactgegevens van anderen, zoals kandidaat-leden, belangstellenden, muzikanten of journalisten, bewaren wij maximaal 3 jaar.

Beveiliging

Trekzakvereniging West-Friesland bewaart de persoonsgegevens in een database, toegang tot deze database hebben uitsluitend de leden van het bestuur van de Trekzakvereniging West-Friesland en de commissie die zich bezighoudt met het organiseren van trekzakavonden en workshops. Daarnaast staan persoonsgegevens, zoals een ledenlijst, op de computer van het secretariaat. Deze ledenlijst verspreiden we jaarlijks via e-mail onder alle leden. Daar vragen we toestemming voor. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

– Alle personen die namens de Trekzakvereniging West-Friesland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

– Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Maar we hebben geen controle over wat andere leden doen met jouw gegevens nadat we die via verspreid hebben via de mail.

Website

Een bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. Op onze website staan geen cookies. Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (One.com). Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onze website heeft meerdere links naar websites van anderen. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle.

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Medemblik, 09-10-2018

Het Bestuur